Ekocentrum

Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Projekt představuje spojnici mezi dvěma průřezovými tématy (environmentální výchovou a multikulturní výchovou) v rámci RVP na školách. Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj je přirozeným základem pro toto spojení a přináší možnost jeho průniku do obou průřezových témat v logických a věcných souvislostech. Projekt je určen pro všechny účastníky počátečního vzdělávání.

Jeho cílem je tvorba vzdělávacího projektu EVVO v kombinaci s multikulturní výchovou v podobě 55 výukových programů, realizovaných ve školách a školských zařízeních na území více krajů a vývoj materiálů nadregionálního významu, podněcujících k aplikaci metod aktivního učení v EVVO, včetně praktických činností a výuky mimo školu. Přiměřeně věku cílových skupin (od ZŠ po SŠ) budou na CD/DVD připraveny programy podporující postupy kooperativního vyučování a použití portfolia (od klasického až po digitální). Výukové jednotky budou sestaveny podle třífázového modelu E-U-R.

 

Témata PKL:

obsah RVP (či ŠVP) tedy bude zpracován v rámci vlastních témat PKL; celkem má PKL 25 témat:

  • Modul 1: 2 x 5 témat
  • Modul 2: 2 x 5 témat
  • Modul 3: 5 témat.

 

Moduly jsou dále rozděleny na tematické celky („leitmotivy“).

Leitmotivy

leitmotivy

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu home  O projektu  Témata PKL