Ekocentrum

Obsah RVP (či ŠVP) je zpracován do 25 modulů. Moduly jsou zaměřeny buď více společenskovědně nebo přírodovědně. Každý modul si tedy můžete vybrat ve dvou verzích podle zaměření vaší školy či náplně výuky. Někdy tomuto zaměření odpovídají i různé názvy modulů, pak jsou označeny zkratkami SV nebo PV.


SV = společenskovědní verze, PV = přírodovědná verze


Doporučujeme Vám moduly pro střední školy


Kdo jsem (PV)
- modul se zabývá základními pojmy: člověk, příroda, kultura z hlediska biologického i kulturního

Kdo jsem (SV)
- modul se ptá: Co je to příroda? Kdy můžeme říci, že je člověk součástí přírody? A kdy není její součástí? dále se modul zabývá mýty a vznikem kultury

Co všechno je příroda, co všechno je kultura (PV)
- modul popisuje živou a neživou přírodu, zamýšlí se nad vztahy mezi nimi, rozděluje kulturu na hmotnou a duchovní a vysvětluje kulturní přírodu a přírodní kulturu

Co všechno je příroda, co všechno je kultura (SV)
- v modulu zjistíme: Co máme s ostatními živočichy společného a čím se od nich lišíme? Jakou roli hraje kultura v životě člověka a společnosti? K čemu ji potřebujeme? také více objasňuje funkce kultury

Kontinuum (PV)
- modul se zabývá ekosystémy, propojením přírody, člověka a kultury a domestikací zvířat a rostlin

Kontinuum (SV)
- v modulu zjistíme Co je to kontinuita? Jakým způsobem je v přírodě zajištěna? A jak je tomu ve světě lidí? také jak je to s fylogenetickými vztahy mezi organismy, evolucí a adaptačními strategiemi, připomíná význam tradice

Zjevná a skrytá příroda a kultura (PV)
- diskutujeme o tom, co není na první pohled vidět, o kultuře v přírodě, biorytmech, žáci pátrají po známých vývojových stádiích rostlinných a živočišných druhů nebo po koloběhu látek v prostředí

Zjevná a skrytá příroda a kultura (SV)
- modul odpovídá na otázku: Vidí všichni lidé svět stejně? probereme kulturu, jako výkladový rámec světa, nazírání optikou kultury, antické filosofy a přírodní vědy

Moje příroda a moje kultura (SV)
- v modulu zjistíme: Jak člověka ovlivňuje prostředí, v němž žije? Jaký je rozdíl mezi životem na venkově a ve městě? modul probírá život v krajině, rurální kulturu, urbánní krajinu a městskou kulturu, pojmy globalizace, média a přirozená krása

Moje příroda a moje kultura (PV)
- reflexní modul, nejvhodnější pro začlenění do literatury nebo výtvarné výchovy, nechává žáky samostatně tvořit personifikace nebo mýty

Odlišnost a identita (SV)
- modul se táže: Jaké by to bylo, kdybychom vypadali všichni stejně? probereme biodiverzitu a kulturní rozmanitost, význam diverzity v přírodě i kultuře

Odlišnost a identita (PV)
- převážně diskusní modul se zabývá významem odlišnosti v kultuře i v přírodě a stručně připomíná pojmy konvergence, divergence, adaptace a analogie

Diverzita (PV)
- modul se zabývá biodiverzitou a všemi pojmy, které mají předponu „bio“, jak vzniká diverzita v přírodě a jaký má význam

Diverzita (SV)
- modul se zabývá pluralitní společností, náboženstvím a ochranou přírody na příkladě Šumavského národního parku a také problematikou nošení burky v evropských státech

Perspektivy soužití s přírodou a kulturou (PV)
- Kde žijeme? Žijeme v přírodě? Jakým způsobem jsme součástí přírody? Jak do ní zasahujeme? Zasahuje ona nás? a stejně tak se podíváme i na kulturu

Perspektivy soužití s přírodou a kulturou (SV)
- Co je to kulturní šok? modul dále vysvětluje pojmy etnocentrismus, etnikum, xonofobie a uvádí konkrétní příklady národů, žijících dlouhodobě v souladu s přírodou

Energie (SV)
- modul se zabývá pohledem člověka na okolní svět od živelného chápání po vědecké teorie

Energie (PV)
- modul se zabývá různými zdroji energie a také personifikacemi čtyř živlů, žáci na toto téma tvoří

Moje identita (PV)
- v modulu se tážeme: Je člověk tvor nespecializovaný? zabýváme se i různými adaptacemi, na závěr žáci tvoří autoportrét

Moje identita (SV)
- modul hledá odpovědi na otázky: Jaká naše součást k nám patří bytostně (čili podstatně) a jakou můžeme oželet? Jaké máme role ve společnosti a můžeme je změnit? Kým se cítíme býti - Čechy nebo Evropany?

Horizonty přírody a kultury (PV)
- v modulu hledáme odpovědi na otázky: Co mě omezuje? Co je to horizont? Kde je? Kde končí kultura? Co začíná za hranicemi kultury? také se zabývá pojmem horizontu v krajině

Horizonty přírody a kultury (SV)
- modul ukazuje na příběhu z Bible, jak se proměnily horizonty světa, kam až může zajít lidská péče o svět ilustruje vyprávění z knihy Existus

Ohrožení (SV i PV)
modul nastoluje otázku co je vlastně ohroženo a jakým způsobem, zabývá se čistotou a znečištěním ve společnosti i v přírodě

Převažující postoje (PV)
- modul se zabývá různými stupni ochrany přírody a vztahem přírody ke kultuře

Převažující postoje (SV)
- hledáme odpovědi na otázky: Chováme se dnes k přírodě šetrněji? Jak se to projevuje? modul se zabývá spotřebou, reklamou a současným životním stylem

Hormonální bouře (PV)
- modul důkladně probírá emoce, funkci adrenalinu a fyziologii stresu, dva druhy eustres a distres, stresory a zabývá se i násilím v přírodě a mezi lidmi

Naše chování jako přírodní a kulturní bytosti (SV)
- žáci zkusí vytvořit reklamu, která by měla veřejnost přimět k šetrnější spotřebě nebo k redukování odpadu

Vliv sebeuvědomění na mé vystupování (PV)
- modul umožňuje studentům ohodnotit svůj vztah k přírodě a kultuře, seznamuje s Eyseneckovým testem osobnosti, na závěr zjistíme, zda existuje živá kulturní památka UNESCO

Vliv sebeuvědomění na mé vystupování (SV)
- zabývá se svobodou a odpovědností člověka, Kdo je svobodnější? Zvíře nebo člověk? Co je svoboda a jaká má omezení?

Vztahy v přírodě a kultuře (PV)
- modul vysvětluje pojmy: predace, konkurence, symbióza, amensalismus, neutralismus, komensalismus a altruismus, kde se vzal, jaký má význam v přírodě a jaký u lidí

Vztahy v přírodě a kultuře (SV)
- Je nám vlastní sobeckost nebo altruismus? ptáme se v modulu, probereme vězňovo dilema, reciproční altruismus a etiku

Trvale udržitelný život (SV)
- modul hledá odpovědi na otázku, jak hospodařit s tím, co je všech a nabízí odpověď ve společenské odpovědnosti nebo důstojné skromnosti

Emoce, stres a násilí (SV)
- modul nás seznámí s pojmy agresivita, takzvané zlo, násilí a jak předcházet agresi

Komunikace v přírodě a kultuře (SV)
- věnuje se úskalím komunikace, naslouchání, porozumění, paměti a hodnocení, jak správně naslouchat

Potřeby a motivace
- modul se zabývá proměnami našich potřeb a uvádí přehled systematik motivací podle renomovaných psychologů

Komunikace I (PV)
- modul se zabývá významem komunikace, komunikací u rostlin, zvířat a lidí a jejich srovnáním, vznikem písma a neverbální řečí, žáci si vytvoří vlastní piktogramy

Komunikace II (PV)
- řešíme otázku, zda je komunikace spíše přírodní nebo kulturní pojem, zabývá se neverbální komunikací, znakovým jazykem a pantomimou, vysvětluje verbální komunikaci, příběhy a lidovou slovesnost

Trvale udržitelný život (PV)
- žáci si mohou představit naši budoucnost, za jakých okolností je život udržitelný, můžeme ještě chtít trvale udržitelný rozvoj, vysvětlíme si pojem důstojná skromnost

Sociokulturní kompetence a naše chování jako přírodní/kulturní bytosti (PV)
- modul mapuje různé přístupy k přírodě v průběhu staletí, jaké přístupy převažují dnes, budeme diskutovat o pokusech na zvířatech, ochraně prostředí, vegetariánství a o všem, kam nás naše diskuse povede

Sociokulturní kompetence a naše chování jako přírodní/kulturní bytosti (SV)
- modul se podrobněji zabývá účelovým rozhovorem, výměnou názorů, prázdnou komunikací, dialogem a řešením konfliktů

Zvládání přírodních a kulturních daností (PV)
- modul se zabývá vymíráním, geologickým epochami, vývojem života na Zemi, proměnou kultury v prehistorii lidstva, žáci na vše hledají odpovědi sami

Zvládání přírodních a kulturních daností (SV)
- modul se ptá a rekapituluje, jak vidíme svět okolo sebe, naučili jsme se „vidět dobře“?, dále si připomeneme Platónův mýtus o jeskyni a jeho vysvětlení

Potřeby a motivace (PV)
- žáci dělají vlastní průzkum na zadané téma, modul je vhodný jako samostatný projektový den nebo i celoškolní celoroční projekt, nabízí i alternativní aktivitu, která se dá zvládnou během jedné vyučovací hodiny

Potřeby a motivace (SV)
- odpovídáme na otázky: Jak se vyvíjejí lidské potřeby během ontogeneze? Co je podstatné a co nikoliv? dále se podíváme na různé druhy motivů a Maslowowu pyramidu potřeb

Struktura hodnot a naše chování (SV)
- modul probírá různé aspekty pojmu hodnota a nabízí možné systémy hodnot, Jak poznat správné hodnoty?

Struktura hodnot a naše chování (PV)
- modul zadává samostatnou práci žákům na průzkum hodnot, vysvětluje, jak sestavit dotazník a jak ho správně vyhodnotit, zabývá se hodnotou přírody a na závěr mohou žáci zhodnotit své učitele

Postoje k učení (PV)
- modul seznamuje s konceptem ekologické stopy a navrhuje možnosti učení, nabízí i aktivitu „role playing“, kdy se každý může stát celebritou nebo investigativním reportérem

Postoje k učení (SV)
- probírá vztah k místu, vztah k domovu, vztah k sousedům, lokální patriotismus a koncepce environmentální i multikulturní výchovy

Moje kompetence (PV)
- modul vysvětluje pojem kompetence, jaké kompetence má stát, jaké mají úřady, studenti, jak se kompetence dají třídit a dělit a žáci rekapitulují, jaké kompetence získali během environmentální a multikulturní výchovy

Moje kompetence (SV)
- žáci by měli napsat esej, již k tomu během několika modulů získali kompetence


print mapa webu home  Moduly projektu PKL  Moduly střední stupeň