Ekocentrum

Doporučujeme Vám moduly pro II. stupeň základní školy


Kdo jsem
- modul se zabývá základními pojmy: člověk, příroda, kultura z hlediska přírodovědného i kulturního

Co všechno je příroda, co všechno je kultura
- modul hlouběji vymezuje pojmy příroda a kultura pro potřeby celého programu

Odlišnost a identita v kulturním kontextu
- modul popisuje diverzitu v kultuře, proč je dobré se lišit a proč bychom se měli s někým identifikovat

Diverzita v přírodě a náš postoj k ní
- modul se zabývá biodiverzitou a pojmy adaptace, divergence, konvergence a analogie

Zjevná a skrytá příroda a kultura
- aneb co je v přírodě a kultuře snadno viditelné a co nikoliv, pojmy příroda, kultura, krajina, člověk z jiného úhlu pohledu

Různé způsoby soužití s přírodou a kulturou
- modul popisuje různé druhy soužití přírody a kultury, a lidí s přírodou nebo kulturou, jak se tyto dvě oblasti ovlivňují

Ohrožená přírodní a kulturní identita
- modul se věnuje všemu, co může být ohrožením pro přírodu nebo naši kulturu, zejména jak jsou ohroženy jednotlivé složky životního prostředí

Trvale udržitelný život
- modul se zabývá naší budoucností, vede žáky k poznání různých cest, jak dosáhnout trvalé udržitelnosti života

Vztahy v přírodě a kultuře
- modul se zabývá klasickými ekologickými pojmy např. predace, konkurence, symbióza a altruismus, jak funguje altruismus u lidí?

Potřeby a motivace
- modul se zabývá potřebami, hodnotami a motivací a umožňuje žákům ohodnotit si svůj vztah k přírodě

Energie a živly
- modul se zabývá zdroji energie a živly z pohledu historie

Komunikace I
- modul se zabývá různými druhy komunikace jak v přírodě, tak u lidí

Komunikace II - Písmo
- doplňkový modul především pro učitele Vv, který se zabývá vznikem a vývojem písma, žáci si vytvoří vlastní piktogramy

Zvládání přírodních a kulturních daností
- modul se zabývá proměnlivostí života a kultury, umožňuje žákům uvědomit si tyto změny a vyrovnat se s nimi

Převažující postoje ve vztahu k přírodě a kultuře
- modul se zabývá postoji a vztahem lidí k přírodě a kultuře v současnosti

Postoje k učení
- modul umožňuje vypočítat si ekologickou stopu a zjistit, jak a proč se učíme o soužití druhů a životním prostředí

Struktura hodnot a naše chování jako přírodní/kulturní bytosti
- modul obsahuje několik aktivit, při kterých žáci vyhledávají a třídí informace, ujasňují si tak, co je v životě nezbytné, důležité a jaký mají vlastní žebříček hodnot, na závěr si mohou zhodnotit své učitele

Moje schopnosti
- žáci vytvářejí inzerát a uvědomují si při to, jaké mají schopnosti, co už umí, v modulu rekapitulujeme, jaké jsme během výuky získali kompetence

Příroda v umění = Moje identita
- modul zabývající se podrobně dějinami umění a zkoumající vztah člověka k přírodě vyjádřený v uměleckých dílech, doporučujeme do hodin Vvprint mapa webu home  Moduly projektu PKL  Moduly II. stupeň