Ekocentrum

Cíle projektu

Cílem projektu je tvorba vzdělávacího projektu EVVO v kombinaci s multikulturní výchovou a výukových programů, realizovaných ve školách a školských zařízeních na území více krajů a vývoj materiálů nadregionálního významu, podněcujících k aplikaci metod aktivního učení v EVVO, včetně praktických činností a výuky mimo školu.


Princip udržitelného rozvoje je přitom chápán jako přirozený svorník pro oblasti environmentální a multikulturní výchovy. Přiměřeně věku jednotlivých cílových skupin (od ZŠ po SŠ) budou proto připraveny materiály podporující postupy s prvky kooperativního vyučování a využitím portfolia (od klasického až po digitální) při výuce a osobnostním rozvoji. Na základě dosavadní rozsáhlé spolupráce se ZŠ a SŠ budeme kontaktovat odpovědné pracovníky škol s nabídkou programů podporujících rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj prostřednictvím programů kladoucích důraz na environmentální a multikulturní oblast, a to s ohledem na potřebu implementace obou výchov jako průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu (RVP) do školních vzdělávacích programů (ŠVP). Celkovým výstupem projektu bude průběžná realizace dále popsaných klíčových aktivit vedoucí k rozvoji environmentálních a multikulturních kompetencí u všech zahrnutých cílových skupin. K tomu poslouží modulárně budovaný systém 2x15 a 1x25 programů a doplňkových praktických činností a výuky mimo školu připravovaný s důrazem na aktivní učení.


Další cíle projektu:
-rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj prostřednictvím programů kladoucích důraz na environmentální a multikulturní oblast;
- naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty;
- formování pozitivních postojů k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí;
- zvýšení environmentální a multukulturní vzdělanosti pracovníků škol a školských zařízení a u pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže.


Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu home  Cíle projektu