Ekocentrum

Aktivity projektu

Vývoj výukových programů EVVO pro projekt "Příroda, krajina a lidé pospolu" pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Aktivita zahrnuje činnosti zabezpečující plánování, přípravu, vývoj a první ověřování materiálů environmentálních programů v propojení na multikulturní výchovu . To představuje úhrnem 15 výukových programů na CD/DVD a zpracování nabídky doplňkových praktických programů, činností a výuky mimo školu. Výukové jednotky budou sestaveny podle třífázového modelu E-U-R. Cílem je, aby realizované aktivity projektu a pak i jeho výstupy (15 výukových programů) byly bezprostředně přínosné a využitelné pro školy a školská zařízení tak, aby na jejich základě mohly ve svém prostředí realizovat vlastní představy o podobě RVP na škole.


Realizace doplňkových praktických výukových programů EVVO

Tyto praktické environmentální programy slouží jako doplňková nabídka projektu. Na této aktivitě se podílejí pověření lektoři realizačního týmu. Cílem je, aby realizované doplňkové aktivity projektu a pak i jeho výstupy (150 akcí) byly bezprostředně přínosné a využitelné pro školy a školská zařízení tak, aby na jejich základě mohly ve svém prostředí realizovat vlastní představy o podobě RVP na škole.


Využití digitálního portfolia pro EVVO v projektu "Příroda, krajina a lidé pospolu"

Digitální portfolio umožňuje učitelům všech úrovní vytvářet své vlastní protředí v rámci Web 2.0 systému. Jakožto nástroj tzv. social software přímo podporuje sdílení zkušeností.

Prostřednictvím digitálního portfolia bude v tomto projektu možné vytvářet a vést osobní plán vzdělávání v oblasti EVVO a multikulturní výchovy, resp. ve vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, učit se, jak budovat a dále rozšiřovat svůj profesní profil v tomto směru, jak zakládat pracovní tématické skupiny, sdílet osvědčené metody, vytvářet databáze materiálů, prezentací, videozáznamů, projektů apod. Osvojení si práce s digitálním portfoliem a přístupy při seznamování s ním budou odlišné u jednotlivých cílových skupin. Pedagogickým pracovníkům bude nabídnuto buď kompletní proškolení v práci s digitálním portfoliem v rámci projektu, umožňující jeho všestranné aktivní využívání, nebo jednorázová instruktáž směřující k pochopení významu digitálního portfolia pro naplňování cílů projektu a možnosti pasivního kontaktu s výstupy projektu realizovanými v rámci digitálního portfolia. Žáci a studenti budou s digitálním portfoliem seznámeni prostřednictvím lektorů Svatojánské koleje v rámci jednotlivých modulů, a to úměrně jejich věku a potřebám využití digitálního portfolia v projektu.


Lektorování a distribuce nových programů EVVO projektu "Příroda, krajina a lidé pospolu"

Při distribuci a lektorování nových programů bude použita odlišná strategie pro Středočeský kraj (obstará žadatel po pilotním ověření na Berounsku na základě své rozšiřující se databáze kontaktů a přímých výjezdů vývojového a lektorského týmu), Plzeňský kraj (obstará partner ve Spáleném Poříčí po pilotním ověření na škole ve Spáleném Poříčí, a to na základě své databáze kontaktů a přímých výjezdů lektorského týmu ve spoluasistenci s lektorským týmem žadatele), Jihočeský kraj (obstará lektor a učitel partnera - Svatojánské koleje trvale bydlící v Jihočeském kraji po zaškolení na základě svých pracovních kontaktů a s využitím databáze kontaktních škol Svatojánské koleje) a pro ostatní kraje v ČR (obstará partner - Svatojánská kolej s využitím databáze kontaktních škol Svatojánské koleje s operativním využitím lektorů žadatele i partnerů s cílem získat v každém kraji alepsoň jednu školu, která bude regionálním nositelem a propagátorem programu).


Školení pedagogických pracovníků v EVVO pro projekt "Příroda, krajina a lidé pospolu"

Aktivita zahrnuje činnosti zabezpečující přípravu a realizaci školení pedagogických pracovníků v 15 nových environmentálních programech v propojení na multikulturní výchovu, vedoucích k rozvoji znalostí, dovedností a postojů ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Aktivita má pomoci při zavádění nového kurikula na školách poskytováním konkrétních informací a příkladů z praxe environmentální a multikulturní výchovy a možností jejich uplatnění v rámci školních vzdělávacích programů. Nastolí i možnosti sdílení praktických zkušeností škol v tomto směru. Zájemcům bude nabídnuto systematické a dlouhodobé metodické a odborné vedení formou dalších pobytových i jednorázových školení a také následné využití služeb ekologické poradny ve Svatém Janu pod Skalou, případně ve Spáleném Poříčí a na dalších místech (v souladu s připravovanou sítí eko-poraden v ČR).


Distribuce a lektorská asistence nových programů EVVO projektu "Příroda, krajina a lidé pospolu" v Plzeňském kraji

Aktivita zahrnuje činnosti zabezpečující realizaci, evaluaci a širší distribuci vyvíjených nových environmentálních programů v propojení na multikulturní výchovu, vedoucích k rozvoji znalostí, schopností a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Aktivita má pomoci při zavádění nového kurikula na školách poskytováním nových programů a konkrétních informací a příkladů z praxe environmentální a multikulturní výchovy a možností jejich uplatnění v rámci školních vzdělávacích programů. Zájemcům bude nabídnuto systematické a dlouhodobé metodické a odborné vedení formou pobytových i jednorázových školení a také následné využití služeb ekologické poradny ve Spáleném Poříčí.


print mapa webu home  Aktivity projektu